pirmdiena, 2013. gada 27. maijs

Tādēļ arī Viņš var uz visiem laikiem izglābt tos, kas caur Viņu nāk pie Dieva, vienmēr dzīvs būdams, lai tos aizstāvētu. (Ebr.7:25) 
Jebkurš, jebkādā vietā un jebkurā laikā var nākt pie Jēzus... un vienmēr tiks pieņemts.

sestdiena, 2013. gada 25. maijs

Es griezīšu par labu viņu atkrišanu, Es viņus labprāt mīlēšu, jo Manas dusmas pret viņiem izzudīs. (Hoz.14:5) 
Katram pazudušajam dēlam vai meitai ir ceļš atpakaļ uz mājām... lai arī cik ļoti paklīduši viņuprāt viņi ir.

piektdiena, 2013. gada 24. maijs

...pazemīgie priecāsies Tā Kunga priekšā, un nabagie un niecīgie cilvēku starpā gavilēs par Israēla Svēto. (Jes.29:19) 
Augstprātīgais ir neciešams un viņa sasniegumi (ja tādi ir) būs īslaicīgi. Tikai pazemīgie piedzīvos īstu un patiesu apmierinājumu.

ceturtdiena, 2013. gada 23. maijs

Es esmu augšāmcelšanās un dzīvība; kas Man tic, dzīvos, arī ja tas mirs, un ikviens, kas dzīvo un tic Man, nemirs nemūžam! (Jāņa 11:25-26) 
Brīžos, kad jāpiedzīvo nāves draudi, svarīgi ir atcerēties, ka Jēzus ne tikai ir augšāmcēlies, bet Viņš IR augšāmcelšanās un dzīvība. Viņš ir personiska garantija, ka tie, kas mirst uzticoties Viņam, patiesībā dzīvos mūžīgi.

trešdiena, 2013. gada 22. maijs

Tad nu nepiekusīsim, labu darīdami, jo savā laikā mēs pļausim, ja nepagursim. (Galat.6:9) 
Īsts kristietis nepiedzīvo līdzjūtības izsīkumu. Viņš nekad neaizmirst, ka tad, kad kalpošanas nasta šķiet par smagu, ir sagaidāms kāds brīnišķīgs pavērsiens.

otrdiena, 2013. gada 21. maijs

Redzi, Es tavā priekšā esmu devis atvērtas durvis, ko neviens nevar aizslēgt... (Atkl.3:8) 
Dievs rūpējas, lai katram kristietim būtu atvērtas iespēju durvis. Ja kādas durvis veras ciet, tas ir tikai tāpēc, ka kādas citas atveras.

pirmdiena, 2013. gada 20. maijs

...kas paļaujas uz To Kungu, tie dabū jaunu spēku, tā ka viņiem aug jaunas spārnu vēdas kā ērgļiem, ka viņi skrien un nepiekūst, ka viņi iet un nenogurst. (Jes.40:31) 
Mēs varam nogurt, sajusties apnikuši; mēs varam paklupt un krist... tomēr, ja uzticēsimies Dieva spēkam, tas ļaus atkal 'pacelties spērnos'

sestdiena, 2013. gada 18. maijs

Tas Kungs, tavs Dievs, tevi svētīs visā tavā darbā un visās lietās, kur tu savu roku pieliksi... (5.Moz.15:10)
Staigā Dieva ieteiktos ceļos, uzticies Viņa svētībām – un piedzīvo kā tas darbojas!

piektdiena, 2013. gada 17. maijs

Visu savu zūdīšanos metiet uz Viņu, jo Viņš gādā par jums. (1.Pet.5:7) 
Katram nākas piedzīvot nemiera pilnus brīžus... pat vājuma brīžus. Atceries! Dievs ir gatavs Tevi iznest tam visam cauri.

ceturtdiena, 2013. gada 16. maijs

Jo vēl mazs brīdis, un Tas, kam jānāk, nāks un nekavēsies. Bet Mans taisnais no ticības dzīvos... (Ebr.10:37-38) 
Pasaule nav kā aisbergs, bet ir kā kuģis - Kāds visu kontrolē.

trešdiena, 2013. gada 15. maijs

Neatmetiet tāpēc savu cerības drosmi, tai ir liela alga! Jo jums vajag pacietības, lai, Dieva prātu darījuši, iemantotu apsolījumu. (Ebr.10:35-36) 
Nav taču pamata krist mazdūšībā. Uzvara ir rokas stiepiena attālumā. Pieķeries tam...

otrdiena, 2013. gada 14. maijs

Redzi, abu Savu roku plaukstās Es tevi esmu iezīmējis... (Jes.49:16) 
Nav iespējams, ka Dievs kādu dienu Tevi aizmirstu. Tu esi 'iegravēts' Viņa rokās... Uzticies tam!

pirmdiena, 2013. gada 13. maijs

Es nodošu tev tumsā paglabātās mantas un paslēptos dārgumus, lai tu atzīsti, ka Es esmu Tas Kungs, Israēla Dievs, kas tevi saucis tavā vārdā. (Jes.45:3) 
Pat dzīves tumšākajos brīžos - ir atziņas, kuras mums ir jāiemācās... un dārgumi, kuri jāatrod.

sestdiena, 2013. gada 11. maijs

Vai var māte aizmirst savu zīdaini un neapžēloties par savu miesīgu bērnu? Un, ja pat māte to aizmirstu, Es tevi neaizmirsīšu. (Jes.49:15) 
Dieva mīlestība un līdzjūtība pret Tevi ir dedzīgākas jūtas salīdzinot ar to, ko izjūt māte raugoties uz savu bērnu.

piektdiena, 2013. gada 10. maijs

Jo Dievs nav netaisns, ka aizmirstu jūsu darbu un mīlestību, ko esat parādījuši Viņa Vārdā ar to, ka esat kalpojuši svētajiem un vēl kalpojat. (Ebr.6:10)
Dievs nav neko nevienam parādā! Patiesībā, Viņš piedāvā izlīgumu...

ceturtdiena, 2013. gada 9. maijs

... esi stiprs un drošs, nebīsties un nebaiļojies! Jo Tas Kungs, tavs Dievs, ir visur ar tevi, kurp vien tu iesi. (Joz.1:9) 
Ja Tu lūgsi pēc viņa klātbūtnes, Dievs ir gatavs būt par Tavu kompanjonu, lai arī kurp Tu iesi... vienmēr.

trešdiena, 2013. gada 8. maijs

Tu esi mans patvērums, Tu mani sargāsi briesmās, Tu liksi atskanēt ap mani pestīšanas gavilēm. (Ps.32:7)
Dievs ir vienmēr gatavs mūs aizsargāt pret jebko...

otrdiena, 2013. gada 7. maijs

Es jums griezīšu par labu visus tos gadus, kuros jūsu ražu postīja siseņi... (Joēla 2:25) 
Laika ritējums ir kaut kas tāds, ko mēs cilvēki nevaram ietekmēt. Tomēr Dievs (kurš taču kontrolē visu) vienmēr atrod kādu iespēju, ja mēs griežamies pie Viņa.

pirmdiena, 2013. gada 6. maijs

... satveriet ticības vairogu, ar ko jūs varēsit dzēst visas ļaunā ugunīgās bultas. (Efez.6:16) 
Vissvarīgākais - Tev ir vajadzīgs vairogs! Šis vairogs ir necauršaujams, jo ir izgatavots debesīs.

sestdiena, 2013. gada 4. maijs

Jo, kad jūs cilvēkiem viņu noziegumus piedosit, tad jums jūsu Debesu Tēvs arīdzan piedos. (Mat.6:14) 
Ir tilts uz Dieva Valstību, kas katram no mums ir jāšķērso. Šo tiltu sauc par piedošanu. Piedošana tiek saņemta no Dieva... un ir jānodod tālāk citiem!

piektdiena, 2013. gada 3. maijs

Un Dieva miers, kas ir augstāks par visu saprašanu, pasargās jūsu sirdis un jūsu domas Kristū Jēzū. (Filip.4:7) 
Pat dzīves vētrās Tu vari stāvēt Patiesības Saules staru apstarots.

ceturtdiena, 2013. gada 2. maijs

Un redzi, Es esmu pie jums ik dienas līdz pasaules galam. (Mat.28:20) 
Mūsu mūžīgā Drauga vienmēr-klātesamības sabiedrība! Kas var būt labāks par to?

trešdiena, 2013. gada 1. maijs

... Dievam nekas nav neiespējams. (Lūk.1:37) 
Kopā ar Dievu nav tāda jēdziena kā 'neiespējamā misija.' Kad Viņš Tev uztic kādu uzdevumu, Viņš jau ir parūpējies, lai Tev tas izdotos.