otrdiena, 2013. gada 30. aprīlis

Kam stipra ticība, tam Tu dod mieru, tiešām mieru, jo viņš paļaujas uz Tevi! Paļaujieties uz To Kungu vienumēr, jo Dievs Tas Kungs jums ir mūžīga klints! (Jes.26:3-4) 
Dievs vēlas, lai mēs būtu laimīgi. To mums nekad nevajadzētu aizmirst...

pirmdiena, 2013. gada 29. aprīlis

Viņš bija ievainots mūsu pārkāpumu dēļ un mūsu grēku dēļ satriekts. Mūsu sods bija uzlikts viņam mums par atpestīšanu, ar viņa brūcēm mēs esam dziedināti. (Jes.53:5) 
Ir maz cilvēku, kuri patiesi aizdomājas kādas ciešanas grēks izraisīja Dievam. Mūsu pasaule ir kā milzīga skatuve tādam postam, ko mūsu prāts nespēj līdz galam aptvert. Šāda nasta mums būtu pārāk nepanesama. Bet Dievs to visu redz un jūt...

sestdiena, 2013. gada 27. aprīlis

Pēc tam es redzēju, un raugi: liels pulks, ko saskaitīt neviens nevarēja, no visām tautām, no ciltīm, tautībām un valodām stāvēja goda krēsla priekšā un Jēra priekšā ... un sauca skaņā balsī: "Pestīšana pieder mūsu Dievam, kas sēd goda krēslā, un Jēram." (Atkl.7:9-10) 
Vai ir iespējama pilnīga uzvara? Jā!

piektdiena, 2013. gada 26. aprīlis

Un mēs zinām, ka tiem, kas mīl Dievu, visas lietas nāk par labu, tāpēc ka tie pēc Viņa mūžīgā nodoma ir aicināti. (Rom.8:28) 
Mums ir tāds Tēvs, kurš ir Valdnieks pār visu. Un tāpēc, pat ļaunums, pirms var nokļūt līdz mums, iet caur Viņa 'mīlestības un gudrības sietu' un tad patiesībā darbojas mums par labu...

ceturtdiena, 2013. gada 25. aprīlis

Nāciet šurp pie Manis visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi, Es jūs gribu atvieglināt. Ņemiet uz sevi Manu jūgu, mācaities no Manis, jo Es esmu lēnprātīgs un no sirds pazemīgs; tad jūs atradīsit atvieglojumu savām dvēselēm. (Mat.11:28-29) 
Mēs varam Dievam tuvoties kā bērni, jo Viņš mums saka, ka ir mūsu Tēvs. Mēs varam savas nastas uzticēt Viņam, jo Viņš mums saka, ka ir mūsu Draugs.

trešdiena, 2013. gada 24. aprīlis

Jo Tas Kungs ir laipnīgs, Viņa žēlastība paliek mūžīgi, un Viņa patiesība pastāv uz radu radiem. (Ps.100:5)
Tavai dzīvei ir jāstāv uz droša pamata, un nevis uz plūstošām smiltīm. Šis pamats ir pilnīga un absolūta paļaušanās uz Dievu.

otrdiena, 2013. gada 23. aprīlis

Atzīstiet, ka Tas Kungs ir Dievs, Viņš mūs ir darījis - un ne mēs paši - par Savu tautu un par Savas ganības avīm. (Ps.100:3) 
Ņemot vērā kādam Dievam mēs piederam - mēs varam būt droši un pārliecināti, neskatoties uz grūtībām, kuras piedzīvojam.

pirmdiena, 2013. gada 22. aprīlis

Cilvēka Dēls ir nācis meklēt un glābt pazudušo... (Lūk.19:10)
Ja reizēm šķiet, ka esi nemīlēts un pazudis, tad tomēr pārāk neuztraucies - Viņš nāca tieši pazudušo dēļ...

sestdiena, 2013. gada 20. aprīlis

Un tas bija ap sesto stundu. Tad tapa tumšs pār visu zemi līdz devītai stundai... Un Jēzus sauca skaņā balsī: "Tēvs, Es nododu Savu garu Tavās rokās." (Lūk.23:44-46) 
Mēs varam uzticēt Dievam arī savu pēdējo elpas vilcienu tāpat, kā mēs Viņam uzticam katru savas dzīves pārdzīvojumu un problēmas visas dzīves garumā.

piektdiena, 2013. gada 19. aprīlis

...Tas Kungs ir tuvu. [tāpēc] Nezūdaities nemaz... (Filip.4:4-5) 
Neuztraucies! Grūti izpildāms padoms. Vai tad mums nav par ko uztraukties? Rēķini un parādi pāri galvai. Ģimenē nesaskaņas. tik daudz sāpes un izmisuma visapkārt.
Kāds varētu būt pamats neuztraukties?

ceturtdiena, 2013. gada 18. aprīlis

Bet, kam ir darbi, tam alga netiek piešķirta pēc žēlastības, bet pēc nopelna. Kam darbu nav, bet, kas tic Tam, kas bezdievīgo taisno, tam viņa ticība tiek pielīdzināta par taisnību. (Rom.4:4-5) 
Pārliecība ir patiesība, kuru Tu saproti ar prātu. Ticība ir tas, kas nāk no sirds...

trešdiena, 2013. gada 17. aprīlis

Tad nu Kristu Jēzu pieņēmuši, dzīvojiet Viņā... [jo] Viņā arī jūs esat kļuvuši pilnīgi (Kol.2:6,10)... [un] kas ir Kristū Jēzū, [tiem] vairs nav nekādas pazudināšanas (Rom.8:1). 
Prieks joprojām ir viena no lielākajām kristiešu vajadzībām. Lai to piedzīvotu, mums ir 'jādzīvo Viņā'. 'Būt Viņā' nozīmē būt pārliecinātam par Viņa dāvāto glābšanu.

otrdiena, 2013. gada 16. aprīlis

Patiesi, patiesi Es jums saku: kas Manus vārdus dzird un tic Tam, kas Mani sūtījis, tam ir mūžīgā dzīvība, un tas nenāk tiesā, bet no nāves ir iegājis dzīvībā. (Jāņa 5:24) 
Patiess prieks un miers nevar pastāvēt atrauti no Dieva. Līdzīgi kā glābšana, tās ir Viņa labvēlības dāvanas.

pirmdiena, 2013. gada 15. aprīlis

Bet cerības devējs Dievs lai piepilda jūs ar visu prieku un mieru ticībā, lai jūs kļūtu bagāti cerībā Svētā Gara spēkā. (Rom.15:13) 
Patiesākā kristieša pazīme nav ticībai vai mīlestība, bet gan prieks.

sestdiena, 2013. gada 13. aprīlis

Manas avis dzird Manu balsi, Es tās pazīstu, un viņas Man seko. Un Es tām dodu mūžīgo dzīvību, un viņas nemūžam neies bojā, un neviens tās neizraus no Manas rokas. Mans Tēvs, kas Man tās devis, ir lielāks par visiem, un neviens neko nevar izraut no Tēva rokas. (Jāņa 10:27-29) 
Tas ir prieka noslēpums: Tu vairs netiecies tikai pēc sava labuma un savas glābšanas. Tā vietā Tu sāc saprast Dieva plānu – Tu pieņem Viņa dāvāto glābšanu kā Viņa labvēlības dāvanu.

piektdiena, 2013. gada 12. aprīlis

Es jums saku, tāpat būs lielāks prieks debesīs par vienu grēcinieku, kas atgriežas, nekā par deviņdesmit deviņiem taisniem, kam atgriešanās nav vajadzīga. (Lūk.15:7) 
Prieks ir debesu valstības pamatbūtība... un tikai tas, kas patiesi atbrīvo.

ceturtdiena, 2013. gada 11. aprīlis

Tā Kunga atsvabinātie pa to atgriezīsies mājās un ar gavilēm pārnāks Ciānā; mūžīgs prieks staros pār viņu galvām; prieks un līksmība pildīs viņu sirdis, skumjas un bēdas aizies tiem secen. (Jes.35:10) 
Patiesībā Tu nevari izvēlēties priecāties, bet Tu vari izvēlēties savas izpriecas. Savukārt tad, kad Tu būsi piedzīvojis īstu prieku, Tu to nevēlēsies atdot ne par kādu naudu.

trešdiena, 2013. gada 10. aprīlis

Dieva Tā Kunga Gars ir pār mani, jo Tas Kungs mani svaidījis sludināt nelaimīgajiem prieka vēsti... tiem, kas skumst Ciānas dēļ, dāvāt galvas rotu pelnu vietā, prieka eļļu sēru drēbju vietā, svētku drānas noskumuša gara vietā... (Jes.61:1-3) 
Patiesas laimes noslēpums ir spēja atrast prieku citu priekā.

otrdiena, 2013. gada 9. aprīlis

Jo Dieva valstība nav ēšana un dzeršana, bet taisnība, miers un prieks Svētajā Garā. (Rom.14:17) 
Īsts prieks ir vistiešākā zīme par Dieva klātbūtni.

pirmdiena, 2013. gada 8. aprīlis

Taisnā lūpas gana daudzus, bet nejēgas nomirs aiz savas neprātības. (Sal.pam.10:21) 
Cik žēl, ka visi tie cilvēki, kuri zin kā vislabāk pārvaldīt valsti, ir tik aizņemti strādājot par taksometru vadītajiem vai frizieriem...

sestdiena, 2013. gada 6. aprīlis

Dažam cilvēkam kāds ceļš iesākumā visai patīk, bet beigu beigās tas viņu tomēr noved nāvē. (Sal.pam.16:25) 
Ko tad, ja esi sasniedzis kāpņu augšējo spraisli... un tikai tad pamani, ka trepes bija pieslietas pie nepareizās sienas?

piektdiena, 2013. gada 5. aprīlis

Vakaram kā viešņas nāk līdzi asaras, bet jaunais rīts ir atkal pilns gaviļu. (Ps.30:6) 
Ir brīži, kad vienīgais, ko var darīt, ir paciest. Kamēr to darām, svarīgi ir savas domas, cik vien tas ir iespējams, novirzīt uz pārdomām kā palīdzēt citiem. Tas var nedot tūlītēju mieru, bet tuvinās mūs tam.

ceturtdiena, 2013. gada 4. aprīlis

Līksma sirds dara līksmu arī vaigu, bet, ja sirds noskumusi, tad zūd arī drosme. (Sal.pam.15:13) 
Tie, kuri ienes gaišumu citu dzīvēs, nevar to nepiedzīvot paši.

trešdiena, 2013. gada 3. aprīlis

Ak, Kungs, Tu esi mans Dievs, es Tevi cildināšu, es teikšu Tavu Vārdu, jo Tu dari brīnumus! Tavi lēmumi kopš seniem laikiem ir patiesi un uzticības cienīgi... Jo Tu biji patvērums cietējam un atbalsts nabagam viņa bēdās, pajumte negaisā, pavēnis saules tveicē. (Jes.25:1,4)
Kad esi vētru sasists un Tavas dzīves kuģis sāk grimt... kapteiņa nomaiņa var palīdzēt!

otrdiena, 2013. gada 2. aprīlis

Un Viņš ir sacījis: "Tev pietiek ar Manu žēlastību; jo Mans spēks nespēkā varens parādās." Tad nu daudz labāk lielīšos ar savu nespēku, lai Kristus spēks nāktu pār mani. (2.Kor.12:9)
Tad, kad Tev šķiet, ka esi vājš un bezpalīdzīgs, Dievam ir visvieglāk Tevi padarīt spēcīgu.

pirmdiena, 2013. gada 1. aprīlis

Esiet priecīgi vienumēr, lūdziet bez mitēšanās Dievu. Par visu esiet pateicīgi! Jo tāda ir Dieva griba Kristū Jēzū attiecībā uz jums. (1.Tes.5:16-18)
Mēs, cilvēki, esam 3D: gars, dvēsele un miesa. Miesa nevar dzīvot bez elpošanas… pārējais nevar bez lūgšanas.