ceturtdiena, 2013. gada 28. februāris

Tiešām, es atzīstu savus pārkāpumus, un mani grēki ir vienmēr manu acu priekšā! Vienīgi Tevis priekšā es esmu grēkojis un darījis to, kas ļauns Tavās acīs, lai Tu paliec taisns Savos spriedumos un nevainojams Savā tiesneša darbā. (Ps.51:5-6)
Tu vēlies pārvarēt vājības un grēku? Patiesībā uzmanība ir jāpievērš attiecībām ar Dievu. Tikai to darot atceries, ka pat niecīgākais grēks Viņu apbēdina…

trešdiena, 2013. gada 27. februāris

Apžēlojies par mani, ak, Dievs, Savā žēlastībā, izdzēs manus pārkāpumus Savā lielajā apžēlošanā! Mazgā mani pavisam tīru no manas noziedzības un šķīstī mani no maniem grēkiem! (Ps.51:3-4)
Pat ja Tu būtu tūkstoš soļus prom no Dieva, ir tikai jāapgriežas un… Viņš ir Tev blakus! Izrādās Dievs seko, lai kur arī Tu dotos.

otrdiena, 2013. gada 26. februāris

Cik tālu ir rīti no vakariem, tik tālu Viņš atliek mūsu pārkāpumus nost no mums... (Ps.103:12)
Personas patiesais lieluma spēks ir izmērāms ar viņa/viņas grēku nožēlu.

pirmdiena, 2013. gada 25. februāris

Kas noliedz savu ļauno darbu, tam tas neizdodas, bet, kas tajā atzīstas un turpmāk tā vairs nedara, tas izpelnīsies žēlastību. (Sal.pam.28:13)
Lai attīrītu savu dvēseli, ir jādara tikai viena lieta - novērs savu nedalīto uzmanību no radītā un pilnībā pakļaujies Radītājam.

sestdiena, 2013. gada 23. februāris

Bet, viņam vēl tālu esot, viņa tēvs to ieraudzīja un tam kļuva viņa žēl, un viņš skrēja tam pretī, krita tam ap kaklu un to skūpstīja... [un] tēvs pavēlēja saviem kalpiem: atnesiet ātri vislabākās drēbes un apģērbiet to, mauciet viņam pirkstā gredzenu un kurpes kājās... jo šis mans dēls bija miris un nu atkal ir dzīvs, viņš bija pazudis un ir atkal atrasts... (Lūk.15:20,22,24)
Visskaidrākais Dieva apraksts Bībelē – tēvs, ar izplestām rokām, skrien, lai apskautu noklīdušo, kurš atgriežas...

piektdiena, 2013. gada 22. februāris

Dievs ir gaisma un Viņā nav it nekādas tumsības. Ja mēs sakām, ka mums ir sadraudzība ar Viņu un dzīvojam tumsībā, tad melojam un nedarām patiesību (1.Jāņa 1:5-6)
Ja mēs sakām, ka esam daļa no ļaužu grupas, kuri tic svētam Dievam, tad mums pašiem ir jālīdzinās Viņam.

ceturtdiena, 2013. gada 21. februāris

ES ESMU vīnakoks, jūs tie zari. Kas Manī paliek un Es viņā, tas nes daudz augļu, jo bez Manis jūs nenieka nespējat darīt. (Jāņa 15:5)
Kristus ir mūsu pestīšanas sakne... Labie darbi ir pestīšanas augļi.

trešdiena, 2013. gada 20. februāris

To, kas grēka nepazina, Viņš mūsu labā ir darījis par grēku, lai mēs Viņā kļūtu Dieva taisnība. (2.Kor.5:21)
Mēs varam pieņemt to, ko Kristus darīja, nesaprotot kā tas darbojas. Tomēr mēs nekad nesapratīsim kā tas darbojas, kamēr nepieņemsim to.

otrdiena, 2013. gada 19. februāris

...tumsība zūd, un īstā gaisma jau spīd. Kas teicas esot gaismā un ienīst savu brāli, ir vēl aizvien tumsībā. (1.Jāņa 2:8-9)
Dzīvot Jēzum līdzīgu dzīvi, t.i. izstarot cerības gaismu tumšā vietā.

pirmdiena, 2013. gada 18. februāris

...jo visi ir grēkojuši, un visiem trūkst dievišķās godības. Bet Dievs Savā žēlastībā tos taisno bez nopelna, sagādājis tiem pestīšanu Jēzū Kristū. (Rom.3:23-24)
Pirmais solis uz pestīšanu ir atzīt - Jā, šāds ir mans patreizējais stāvoklis... bet mana roka ir izstiepta, lai mīlošais Tēvs satver un vada mani.

sestdiena, 2013. gada 16. februāris

Nevienam nav lielākas mīlestības kā šī, ja kāds savu dzīvību nodod par saviem draugiem. (Jāņa 15:13)
Laimīgi cilvēki reti domā par laimi... viņi ir pārāk aizņemti "savu dzīvību nododot", lai palīdzētu citiem.

piektdiena, 2013. gada 15. februāris

Bet arī tagad es visu to uzskatu par zaudējumu, salīdzinot ar mana Kunga Kristus Jēzus atziņas nesalīdzināmo pārākumu, ... un uzskatu to par mēsliem, lai Kristu iegūtu un atrastos Viņā; negūdams savu taisnību no bauslības, bet no Kristus ticības, taisnību no Dieva uz ticības pamata. (Filip.3:8-9)
Cilvēks taču netiek glābts skatoties no tā, cik daudz augstskolu diplomu un godarakstu var uzrādīt,... bet gan tāpēc, ka Kristus ir nomiris par viņa grēkiem.

ceturtdiena, 2013. gada 14. februāris

Un tie sita Viņu krustā un izdalīja Viņa drēbes savā starpā ar mesliem [metot kauliņus]. Un tie sēdēja tur un apsargāja Viņu... (Mat.27:35-36)
Nav tāda lieta kā Liktenis, kas notiek, lai arī ko Tu darītu... bet ir Liktenis, kas notiks, ja vien Tu neizdarīsi pareizo izvēli.

trešdiena, 2013. gada 13. februāris

Tad Jēzus sacīja uz Saviem mācekļiem: "Ja kas grib Man sekot, tam būs sevi aizliegt, ņemt savu krustu un sekot Man." (Mat.16:24)
Ir jāņem Viņa dotais krusts... nevis jākonstruē savējais.

otrdiena, 2013. gada 12. februāris

Jēzus atbildēja viņam: "Ko Es daru, to tu tagad nezini, bet pēc tu to sapratīsi..." (Jāņa 13:7)
Reizēm nelaime ir labākā iespēja izglītoties un dzīves grūtības - labākā universitāte.

pirmdiena, 2013. gada 11. februāris

Bieži biju ... darbā un pūlēs, daudzās bezmiega naktīs, izsalkumā un slāpēs, daudzreiz badā, salā ... Ja jau jālielās, tad lielīšos ar savu nespēku. (2.Kor.11:26-30)
Problēmas ir kā dimanta pulveris - ar to Debesu Valstība spodrina savus dārgumus.

sestdiena, 2013. gada 9. februāris

Šeit vajadzīga svēto izturība, kas tur Dieva baušļus un Jēzus liecību. (Atkl.14:12)
Dievs savus labākos kalpotājus atrod viņu lielāko izaicinājumu brīžos

piektdiena, 2013. gada 8. februāris

Bet, kad pie tevis ir viesības, tad aicini nabagus, kroplus, tizlus, aklus; un tu būsi svētīgs, jo viņiem nav ar ko atmaksāt ... tev būs atmaksa, kad taisnie celsies augšām. (Lūk.14:13-14)
Lielāko daļu problēmu šajā pasaulē izraisa cilvēki, kuri vēlas kļūt ļoti "svarīgi"

ceturtdiena, 2013. gada 7. februāris

Tad Ķēniņš tiem atbildēs un sacīs: patiesi Es jums saku: ko jūs esat darījuši vienam no šiem Maniem vismazākajiem brāļiem, to jūs esat Man darījuši. (Mat.25:40)
Zinātne ar laiku atrod zāles lielākajai daļai slimību, tomēr nav vēl atrastas zāles lielākajai cilvēces nelaimei - vienaldzībai!

trešdiena, 2013. gada 6. februāris

...Viņš apžēlosies par mums; mūsu vainas Viņš griezīs atkal par labu. Visus mūsu grēku darbus tu liec iemest jūras dziļumos. (Mih.7:19)
Tad kad Dievs piedod, Viņš mūsu nodarījumus nosūta neizmērojamās mūžīgās aizmirstības dzelmēs.

otrdiena, 2013. gada 5. februāris

Un šī paļāvība mums ir uz Viņu, ka Viņš klausa mūs, ja ko lūdzam pēc Viņa prāta. (1.Jāņa 5:14)
Ja Tu esi notriekts no kājām, tas ir labākais laiks, kad atrasties uz ceļiem

pirmdiena, 2013. gada 4. februāris

Lai slavēts Dievs, kas nav atsacījies paklausīt manu lūgšanu, nedz novērsis Savu žēlastību no manis! (Ps.66:20)
Mūsu ticības spēks ir atkarīgs no mūsu lūgšanu spēka.
Mūsu cerības spēks ir atkarīgs no mūsu lūgšanu spēka.
Mūsu mīlestības dedzīgums ir atkarīgs no mūsu lūgšanu dedzīguma.

sestdiena, 2013. gada 2. februāris

Tā arī Es jums saku: lūdziet, tad jums taps dots, meklējiet, tad jūs atradīsit, klauvējiet, tad jums taps atvērts. (Lūk.11:9)
Efektīvas lūgšanas noslēpums ir iemācīties atļaut darīt Dievam.

piektdiena, 2013. gada 1. februāris

Un visu, ko jūs lūgsit Manā Vārdā, to Es darīšu, lai Tēvs tiktu pagodināts Dēlā. (Jāņa 14:13)
Lūgšana palielina mūsu spēju uzņemt to, ko Dievs mums vēlas dāvināt.