ceturtdiena, 2013. gada 31. janvāris

Ja kāds starp jums ir cietējs, lai viņš lūdz Dievu; ja kādam ir priecīgs prāts, lai viņš dzied slavas dziesmas ... Daudz spēj taisna cilvēka lūgšana, darbodamās savā spēkā. (Jēk.5:13-16)
Dzīve bez lūgšanām padara mūs vājus.

trešdiena, 2013. gada 30. janvāris

...slavēju, godinu un augsti teicu debesu Ķēniņu, jo visi Viņa darbi ir patiesība un visi Viņa ceļi ir taisnība: Viņš var pazemot tos, kas lepnībā staigā. (Dan.4:34)
Iedomīgs cilvēks uz visiem un visu noskatās no augšas... Tāpēc arī nepamana To, Kurš mājo debesīs.

otrdiena, 2013. gada 29. janvāris

...visi tiks dzīvi darīti ... vispirms Kristus, pēc tam tie, kas Kristum pieder Viņa atnākšanas dienā. (1.Kor.15:22-23)
Vai mums ir pamats ticēt tam, ka Kristus novels to akmeni, kas mūs nospiež, un atbrīvos mūs?
Jā! Jo Viņš to ir darījis jau iepriekš... Viņš uzcēlās no kapa.

pirmdiena, 2013. gada 28. janvāris

Es pateicos savam Dievam ik reizes, kad vien jūs atceros, vienmēr katrā savā lūgšanā par jums visiem ar prieku aizlūgdams... būdams pārliecināts, ka tas, kas jūsu sirdīs labo darbu iesācis, to pabeigs līdz Kristus Jēzus dienai. (Filip.1:3-6)
Problēmas ir neizbēgamas. Var izvēlēties bēdāties... otra izvēles iespēja ir prieks.

sestdiena, 2013. gada 26. janvāris

...tavas ausis dzirdēs aiz tevis šos vārdus: "šis ir tas ceļš, staigājiet pa to!" - kaut jūs arī ietu pa labi vai novērstos pa kreisi. (Jes.30:21)
Tavai dzīvei nebūs drošs pamats, ja tad, kad atrodies izvēles priekšā, Tu pieņemsi lēmumus nekonsultējoties ar Dievu.

piektdiena, 2013. gada 25. janvāris

...Bet katrs lai pielūko, kā viņš to ceļ. Jo citu pamatu neviens nevar likt kā to, kas jau ir likts, proti, Jēzus Kristus. (1.Kor.3:10-11)
Tu daudz mazāk uztrauksies, ko citi par Tevi domā, ja sapratīsi, ka patiesībā viņi to dara tik reti... Toties Dievs par Tevi domā!

ceturtdiena, 2013. gada 24. janvāris

...ko acs nav redzējusi un auss nav dzirdējusi un kas neviena cilvēka sirdī nav nācis, to Dievs ir sagatavojis tiem, kas Viņu mīl. (1.Kor.2:9)
Ir kāds piedzīvojums, kas mūs vēl gaida. Dzīve var mums dot vairāk kā tikai pārdesmit mūža gadus un veco ļaužu pansionātu...

trešdiena, 2013. gada 23. janvāris

Svētīgs, kas rūpējas par grūtdieni! Tas Kungs viņu izglābs ļaunā dienā. Tas Kungs to pasargās un uzturēs pie dzīvības... (Ps.41:2-3)
Karaliskajā flotē ir šāds nolikums: "Oficieris nedrīkst teikt neko drosmi atņemošu citam oficierim, pildot dienesta pienākumus."

otrdiena, 2013. gada 22. janvāris

Tā Kunga Vārds ir stipra pils, taisnais dodas turp un top pasargāts. (Sal.pam.18:10)
Kritika iespaido, tomēr iedrošinājums spēj iedvesmot vairāk. Iedrošinājums pēc kritikas ir kā saulaina diena pēc lietusgāzēm.

pirmdiena, 2013. gada 21. janvāris

Es apgūlos un aizmigu, un nu es esmu pamodies, jo Tas Kungs mani sargā. Es nebīstos no daudzajiem tūkstošiem, kas visapkārt nostājušies pret mani. (Ps.3:6-7)
Vajadzība pēc atzinības ir viena no spēcīgākajām cilvēciskās dabas alkām. Tev tādas ir. Neaizmirsti, ka tādas ir arī citiem.

sestdiena, 2013. gada 19. janvāris

Bet Tu, Kungs, esi mans vairogs, kas mani sargā, mans gods un tas, kas paceļ manu galvu. Skaļā balsī es piesaucu To Kungu, un Viņš atsaucās man no Sava svētā kalna. (Ps.3:4-5)
Mums iedrošinājumi ir vajadzīgi tikpat daudz kā augiem ir vajadzīgs lietus. Kad esam to saņēmuši, mēs kļūstam gatavi dot to citiem.

piektdiena, 2013. gada 18. janvāris

Jo no žēlastības jūs esat pestīti ticībā, un tas nav no jums, tā ir Dieva dāvana. Ne ar darbiem, lai neviens nelielītos. (Efez.2:8-9)
Ir brīži, kad jautājumi ir vairāk nekā atbildes. Un tādā brīdī ir labi atcerēties, ka ticība ir dāvana. Dievs to mums dāvina proporcionāli mūsu vajadzībai.

ceturtdiena, 2013. gada 17. janvāris

Tas Kungs ir labs tiem, kas uz Viņu paļaujas bēdu laikā, tiem Viņš ir stipra pils, un Viņš pazīst tos, kas pie Viņa meklē patvērumu. (Nah.1:7)
Dievs ir labs. Dievs ir uzticams...
Par ko bija jāuztraucas?

trešdiena, 2013. gada 16. janvāris

Un es dzirdēju stipru balsi no troņa sakām: "Redzi, Dieva mājoklis pie cilvēkiem, Viņš mājos viņu vidū, un tie būs Viņa ļaudis, un Dievs pats būs ar viņiem. Viņš nožāvēs visas asaras no viņu acīm, nāves vairs nebūs, nedz bēdu, nedz vaidu, nedz sāpju vairs nebūs, jo, kas bija, ir pagājis." (Atkl.21:3-4)
Vai 'viss kārtībā!' arī ir tik labi, cik viegli tas tiek izteikts? Vai viss patiesi notiek? Kad prožektori tiek izslēgti un svētku salūts ir beidzies - kas tad vēl paliek?

otrdiena, 2013. gada 15. janvāris

Tu esi bijis mans palīgs, un Tavu spārnu ēnā es līksmojos. Mana dvēsele Tev pieķeras, Tava labā roka mani tur. (Ps.63:8-9)
Ir tāda ēna, kur var atrast drošību, spēku un mieru...

pirmdiena, 2013. gada 14. janvāris

Dievs ir mūsu patvērums un stiprums, tiešām spēcīgs palīgs bēdu laikā. Tāpēc mēs nebīstamies, kaut arī zeme zustu un kalni pašā jūras vidū nogrimtu. (Ps.46:2-3)
Ciniķis saka: "Necenties stāstīt citiem par savām problēmām. Pusei no viņiem tas ir vienalga, bet otra puse nodomās, kā tā Tev arī vajag..." Paldies Dievam, ka visi nav ciniķi.

sestdiena, 2013. gada 12. janvāris

Kad tu iesi caur ūdeņiem, Es būšu pie tevis, un caur straumēm, tās tevi nepārplūdinās; kad tu iesi caur uguni, tu nesadegsi, uguns liesmas tev nekaitēs! Jo Es, Tas Kungs, tavs Dievs, Israēla Svētais, esmu tavs glābējs. (Jes.43:2-3)
Dievs nesola, ka Viņa draugiem nebūs nekādas problēmas. Tas, ko Viņš apsola, ir, ka Viņš būs ar tiem visās viņu problēmās.

piektdiena, 2013. gada 11. janvāris

No zemes gala es Tevi saucu savas sirds tvīksmē, pacel mani uz klintskalnu, kas augstāks par mani, jo Tu esi mans patvērums, stiprs tornis pret ienaidniekiem... (Ps.61:3-4)
Kad straume draud Tevi aizskalot prom - nostājies uz Klints.

ceturtdiena, 2013. gada 10. janvāris

Tas, kas visu šo apliecina, saka: "Tiešām, Es nāku drīz. Āmen." Tiešām, nāc, Kungs Jēzu! (Atkl.22:21)
Dievam ir plāni nākotnei... un plāni Tavai nākotnei. Bez šiem plāniem pasaule būtu kā neizejams labirints.

trešdiena, 2013. gada 9. janvāris

Tas, kas sēdēja goda krēslā, teica: "Redzi, visu Es daru jaunu." ... Un Viņš man sacīja: "Ir noticis. Es esmu Alfa un Omega, Sākums un Gals. Es došu izslāpušajam bez maksas no dzīvības ūdens avota. Kas uzvar, tas to iemantos, un Es būšu viņa Dievs, un viņš būs Mans dēls. (Atkl.21:5-7)
Dārzi, kur nezāles vairs neaugs. Ielas, pa kurām staigāt, ir droši. Sabiedrība, kur visi dzīvo harmonijā. Tas ir tas, ko Dievs ir ieplānojis.

otrdiena, 2013. gada 8. janvāris

Es redzēju jaunas debesis un jaunu zemi, jo pirmā debess un pirmā zeme bija zudusi, un jūras vairs nav. Un es redzēju svēto pilsētu, jauno Jeruzālemi, nokāpjam no debesīm no Dieva... (Atkl.21:1-2)
Kad visas iespējamās zemes esam iekarojuši, sakrājuši visas pasaules mantu, pagulējuši visās pasaules labākajās pludmalēs un, visbeidzot, iemācījušies ieprogrammēt TV dekodera video ierakstītāju - ko tad vēl?

pirmdiena, 2013. gada 7. janvāris

Jo, cik ir Dieva apsolīšanu, tās ir Viņā [Kristū] jā...! (2.Kor.1:20)
Dievs tur dotos solījumus pat tad, kad šķiet Viņam tas nemaz nav izdevīgi.

sestdiena, 2013. gada 5. janvāris

Jūsu sirdis lai neizbīstas! Ticiet Dievam un ticiet Man! Mana Tēva namā ir daudz mājokļu ... Un, kad Es būšu nogājis un jums vietu sataisījis, tad Es nākšu atkal un ņemšu jūs pie Sevis, lai tur, kur Es esmu, būtu arī jūs. (Jāņa 14:1-3)
Savu pagātni uztici Dieva piedošanai;
savu tagadni uztici Dieva mīlestībai;
savu nākotni uztici Dieva aizgādībai.

piektdiena, 2013. gada 4. janvāris

Bet dzenieties papriekš pēc Dieva valstības un pēc Viņa taisnības, tad jums visas šīs lietas taps piemestas. Tāpēc nezūdaities nākamā rīta dēļ, jo rītdiena pati par sevi zūdīsies. Ikvienai dienai pietiek pašai savu bēdu. (Mat.6:33-34)
Ir tādas dzīves raizes, par kurām mums nav jālūdz, lai Dievs tās paņemtu prom, bet gan lai Viņš mums piedod par tām.

ceturtdiena, 2013. gada 3. janvāris

Kam jākļūst pazudinātam, tas papriekš kļūst lepns, un augstprātība nāk priekš bojā ejas. (Sal.pam.16:18)
Dievs nodrošina garīgu barību visiem... izņemot tos, kuri ir jau pārpildīti paši ar sevi.

trešdiena, 2013. gada 2. janvāris

Tad nu mums, ticībā taisnotiem, ir miers ar Dievu caur mūsu Kungu Jēzu Kristu. Ar Viņa gādību mēs, kas ticam, esam iegājuši tai žēlastībā, kurā stāvam un teicam sevi laimīgus cerībā iemantot dievišķo godību. (Rom.5:1-2)
Ja Tu atvērsi durvis Dievam, tad atklāsi, ka Viņa durvis ir bijušas vienmēr plaši atvērtas Tev.

otrdiena, 2013. gada 1. janvāris

Nebīsties, jo Es esmu ar tevi! Neatkāpies, jo Es esmu tavs Dievs! Es tevi stiprinu, Es tev arī palīdzu, Es tevi uzturu ar Savas taisnības labo roku! Redzi, kaunā paliks un par apsmieklu kļūs visi, kas pret tevi iedegas naidā un dusmās; iznīks un ies bojā visi, kas meklē nesaskaņas ar tevi. Tu tos meklēsi, bet vairs neatradīsi, kas ar tevi bija ienaidā; tie visi iznīks, kas karoja ar tevi. (Jes.41:10-12)
Ja šķiet, ka nupat vairs nav labi, atceries - Dievam piedurknē vienmēr ir pārsteigums... un tas var lietas apriezt kājām gaisā.